Opšti uslovi putovanja

1. PREDUGOVORNO OBAVJEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog Ugovora-Potvrde o putovanju svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja, program putovanja, da je kao i svi putnici iz Ugovora sa istima upoznat i da u cjelosti prihvata, kao i da su upoznati sa fakultativnim izletima i putnim osiguranjem. Kada UNIS//TORS prodaje aranžmane drugog organizatora putovanja kao subagent, dužan je to napomenuti na Ugovoru-Potvrdi i u tom slučaju primjenjuju se opšti uslovi putovanja organizatora.
Prije zaključivanja Ugovora, organizator može u svako doba izmjeniti opis svojih usluga u programu, a putnik o istim treba biti obaviješten prije sklapanja Ugovora-Potvrde. Kupovinom jednog od aranžmana zasnivate pravni odnos sa UNIS//TOURS-om. Na Ugovoru-Potvrdi, potpisujete klauzulu (upoznat sam sa opštim uslovima putovanja) i tada prihvatate ove uslove koje su za Vas kao i za UNIS//TOURS, pravna obaveza. Ukoliko se Agencija pojavljuje kao subagent drugih organizatora putovanja, tj.ukoliko prodaje aranžman drugih turoperatora, dužna je upoznati putnika sa opštim uslovima putovanja tog organizatora, tad se primjenjuju opšti uslovi putovanja spomenutog.

2. PRIJAVE I UPLATE:

Putnik se može prijaviti u poslovnici UNIS//TOURS-a i na drugim ovlašćenim prodajnim mjestima (subagentima). Prijava je punovažeća kada se potpiše Ugovor-Potvrda između agencije i putnika. Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti avans u iznosu od 40 % od cijene aranžmane, a ostatak uplate izvršiti 15 dana prije putovanja, ako to Ugovorom nije drugačije određeno. U koliko putnik u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao.

3. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:

 • da sa putnikom zaključi Ugovor-Potvrdu o putovanju
 • da putniku uruči pismeni program putovanja i opšte uslove putovanja
 • da informiše putnika o ponudi putnog osiguranja
 • da se stara o pravima i interesima putnika

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

 • da se detaljno upozna sa Programom i Opštim uslovima putovanja prije potpisivanja Ugovora, te da istakne posebne zahtjeve koji nisu obuhvaćeni objavljenim programima
 • da plati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom
 • da organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke, dokumenta potrebna za organizaciju putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag, ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje

5. CIJENA ARANŽMANA:

Cijene za sve aranžmane su izražene u konvertibilnim markama, ako to programom nije drugačije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora putnika. Cijena iz Ugovora uključuje, unaprijed pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dvije usluge; smještaja, ishrane, usluge prevoza, pripreme i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena.
Cijena aranžmana ne obuhvata (ako to Ugovorom nije drugacije definisano); aerodromske takse,lučke takse, fakultativne ulaznice, izlete, troškove pribavljanja vize, room servis, hotelskog ljekara,telefon,klima uređaj i sl. usluge. Sve vrste dodatnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci i sl.) putnik posebno plaća u agenciji, a prilikom prijave dužan je isto zahtjevati da se stavi u Ugovor-Potvrdu.

6. PROMJENA CIJENE ARANŽMANA:

Organizator može zahtjevati povećanje ugovorene cijene, ako je nakon zaključenja Ugovora-Potvrde došlo do promjene u kursu razmjene valute ili do promjene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima. Za povećanje objavljene cijene u iznosu od 10% nije potrebna saglasnost putnika, a povećanje se može odnositi smo na dio usluga koji nije već plaćen od strane putnika. Ako povećanje cijene iznosi više od 10 %, putnik ima pravo putem pisanog iskaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljenog izvještaja o promjeni cijene. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavijesti organizatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Naknadno objavljena sniženja cijena (npr. last minute) ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisane su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje, različite su i nisu uporedive po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Kvalitet usluge zavisi prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora su organizatora.
Datum početka i završetka putovanja, utvrđen programom, ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme dolaska i odlaska putnika, kao i ulaska ili izlaska putnika iz smještajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vrijeme polaska aviona i drugih prevoznih sredstava na koje organizator ne može uticati, te zbog takvih slučajeva organizator ne snosi odgovornost. Prvi i posljednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumjeva boravak u hotelu ili mjestu opredeljenja već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim satima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim satima i slično.
Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 sata ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijemepoletanja od strane avio kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja. Po pravili odlazak-dolazak, polijetanje-slijetanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. Obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv.”hladnog obroka”van ili u smještajnom objektu, smatra se da je Ugovor u cjelosti izvršen. Za putovanje autobusom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na mjestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu, 30 min. prije objavljenog vremena polaska. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vrijeme dolaska autobusa poslednjeg dana putovanja na mjesto polaska ili drugo mjesto predviđeno programom.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo onako kako je predviđeno programom. Usluge lokalnog predstavnika su kontakti i neophodna-nužna pomoć putniku po unaprijed predviđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način.

8. SMJEŠTAJ,TRANSFER I PREVOZ:

Raspored soba određuje recepcija u smještajnom objektu. Hoteli koji su u ponudi mogu biti sastavljeni od više istih ili različitih smještajnih objekata i smještajnih jedinica. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja. Smještaj putnika je najranije u 15 časova na dan korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 10 časova na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prijevremenom napuštanju hotela, ni na cijenu smještaja ni prevoza. Smještaj u jednokrevetnoj sobi je uvijek na upit i uz doplatu. Trokrevetne i četvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji i apartmani) u skladu su sa kategorizacijom domicilne zemlje (pomoćni ležajevi su metalne i drvene konstrukcije na rasklapanje koje bitno mogu pogoršati kvalitet smještaja) te se ne proporučuju za odrasle osobe. Ugovoreni smještaj, Organizator može bez saglasnosti Putnika, promjeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije na svoj teret, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povrat razlike u cijeni srazmerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta.
Raznovrsnost i kvalitet ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta, destinacije, lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja (menija). Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INCLUSIVE LIGHT, kao i bilo koja druga, podrazumjeva po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.
Prevoz autobusom obavlja se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga je agencija ili organizator angažovao. Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o konforu, bez predhodnog obavještavanja putnika. Sjedišta u autobusu se raspoređuju prilikom sklapanja Ugovora u agenciji. Putni pravac, pauze, mjesto i dužina njihovog trajanja određuje vozač-vodič, koji isto tako ima pravo zbog neizbježnih okolnosti promjeni red vožnje i itinerer.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Bosne i Hercegovine. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora niti posrednika nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti, ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnih i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbjediti nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditet i dr. jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i sam snosi sve posledice i štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. U koliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 10. ovih uslova.

10. OTKAZ ARANŽMANA OD STRANE PUTNIKA:

Aranžman se može otkazati isključivo lično u Agenciji.

Ukoliko Agencija nastupa kao subagent, primjenjuju se Opšti uslovi putovanja orgnizatora putovanja.
Ukoliko Agencija nastupa kao organizator putovanja, putnik može odustati od putovanja pod sledećim uslovima:

 • za otkaz do 30 dana prije početka aranžmana zadržava se 5% od cijene aranžmana po osobi
 • za otkaz 29-20 dana prije početka aranžmana zadržava se 10% od cijene aranžmana po osobi
 • za otkaz 19-11 dana prije početka aranžmana zadržava se 30% od cijene aranžmana po osobi
 • za otkaz 10-8 dana prije početka aranžmana zadržava se 40% od cijene aranžmana po osobi
 • za otkaz 7-4 dana prije početka aranžmana zadržava se 50% od cijene aranžmana po osobi
 • za otkaz 3-0 dana prije početka aranžmana zadržava se 100% od cijene aranžmana po osobi

Za promjenu aranžmana važe isti uslovi kao i za otkaz aranžmana. U koliko kupac aranžmana odustane od istog nakon početka realizacije programa, zadržava se puni iznos aranžmana po osobi. U slučaju nepredviđenih okolnosti (smrtni slučaj, bolest...) kupac je dužan da podnese odgovarajuće dokaze. U takvim slučajevima kupac ne plaća odštetu prema navedenoj skali, već plaća samo stvarne odnosno učinjene troškove agenciji.

11. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:

Organizator može odustati od ugovora potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povrat uplaćenih sredstava u cjelosti najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 40 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama i vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.
U slučaju potpunog odustanka od Ugovora organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija. U slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator prije početka i za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavjestiti putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja i neophodne izmjene programa putovanja ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promjenjen red letenja, prinudno slijetanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

12. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA:

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku, organizatora, a ako ovaj nije dostupan, direktno organizatoru i neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), sarađivati u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen. U koliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, putnik je obavezan u roku od 8 dana nakon završetka putovanja, isključivo organizatoru, dostaviti opravdanu i dokumentovanu pisanu reklamaciju (potvrdu o prigovoru, račune o plaćenim dodatnim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika pojedinačno i druge dokaze) i zahtjevati povrat razlike u cijeni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta. Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 8 dana, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uredne dokumentacije putniku isplati razliku u cijeni.
U koliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja. Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne. Sniženje cijene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge. U koliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumjeva se da je saglasan sa prijedlogom organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povrat razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Svaki zahtjev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima prije isteka roka za rješavanje prigovora odnosno reklamacije smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom ugovora i ovih opštih uslova.

13. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI:

Turistička agencija "UNIS//TOURS" obezbjedila je jemstvo u vidu polise osiguranje (br. 0025404) radi naknade troškova putniku u iznosu plaćene cijene putovanja ukoliko u slučaju insolventnosti ili stečaja agencije ne dođe do realizacije ugovorenih usluga.

Imate pitanja?

Naše osoblje Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa aranžmanima, opcijama plaćanja, putnim osiguranjem i drugim temama vezanim za Vaš bezbrižno i bezbedno putovanje.

+387 51340960


Vrh stranice